Termenii si conditiile campaniei Try&Buy LEICA MICROSCOPE 2022

 

HTP Medical SRL (numita in prezentul regulament DEPONENTUL), cu sediul social in Bucuresti, Str. Olanesti Nr 2, Bl 43, Sc 1, Ap 32, Sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J40/19706/2008, cod unic de înregistrare RO24781430, cont bancar nr. RO78BTRLRONCRT0296603301, deschis la Banca Transilvania - Sucursala: Chibrit, reprezentata de catre Stoian George, functia Administrator, organizeaza in perioada 15 iunie 2022 –30 noiembrie 2022 campania TRY AND BUY LEICA MICROSCOPE 2022 (denumita in continuare CAMPANIA).

Campania se desfășoară în perioada 15 iunie 2022 si 30 noiembrie 2022, iar produsul participant este următorul: Microscop Stomatologic Leica M320 D cu suport mobil F12 în configurația dorită.

Deponentul si societățile comerciale implicate în organizarea Campaniei se obligă să respecte prevederile Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGDP”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

În Campanie se pot inscrie persoane juridice, cu domiciliul sau reședința în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii. Înscrierea în Campanie presupune acceptarea implicită, integrală, expresă si neechivocă a prevederilor prezentului proces verbal de predare – primire a bunurilor în custodie.

 

DEPONENTUL își rezervă dreptul de a modifica și/sau de a completa prezentul procesul - verbal precum si dreptul de a suspenda și/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu condiția înștiintarii prealabile cu privire la orice modificare în acest sens.

Campania va putea fi intreruptă de catre DEPONENT, oricând in timpul sau pe durata de desfășurare a campaniei, în urmatoarele cazuri :

  • adoptarea unor dispoziții legale care vor împiedica desfășurarea Campaniei, de ex. dar nelimitându-se la: restricții severe privind circulația, închiderea accesului în anumite localități, întreruperea temporară a anumitor activități;
  • intervenția oricărei situații de forță majoră, respectiv a oricărui  eveniment imprevizibil, invincibil și inevitabil  care se produce ulterior datei de începere a Campaniei, inclusiv dar nelimitat la cele determinate de evoluția pandemică a COVID -19;
  • intervenția oricărei alte situații care va determina afectarea, direct sau indirect, a activității Deponentului și/sau a partenerilor săi contractuali, implicați în desfășurarea Campaniei și/sau care va face ca obligațiile asumate de Deponent, conform Regulamentului prezentei Campaniei să devină mult mai oneroase, dificile sau imposibil de realizat. În cazul în care Deponent va fi în situația de a întrerupe prezenta Campanie, va comunica această decizie spre stiința tuturor persoanelor interesate, pe pagina web www.htp.ro de indată ce se constată că îndeplinirea obligațiilor asumate nu mai este posibilă, fără asumarea vreunei răspunderi, de nicio natură decurgând dintr-o astfel de situație.

 

DEPONENTUL lasă în custodie CUSTODELUI, bunurile din Anexa 1, parte integrantă a prezentului proces verbal, custodele recunoscând prin aceasta că a primit bunurile, așa cum sunt descrise în Anexa 1, în mod complet și în stare de funcționare.

În termen de trei zile de la comunicarea scrisă a Deponentului, Custodele va trebui să returneze bunurile lăsate în custodie, așa cum au fost acestea identificate în Anexa 1, în stare bună și condiții de funcționare corespunzătoare. În cazul în care Custodele nu returnează bunurile lăsate în custodie în termenul menționat anterior, va suporta plata unor penalități de 10% din valoarea acestora, pentru fiecare zi de întârziere, până la returnarea lor efectivă și completă.

 

Bunurile din Anexa 1 vor fi păstrate de către Custode în condiții normale de temperatură și umiditate. Pe durata depozitării, bunurile pot fi folosite de către Custode, dacă prin această folosință nu se consumă substanța lor, devin improprii folosirii, ori se utilizează excesiv. Custodele se obligă să întrețină corespunzător echipamentul, să îl utilizeze în conformitate cu specificațiile produsului și instrucțiunile emise de producător. Orice abuz, neglijență, accident sau dispariție, precum și returnarea bunurilor în condiții necorespunzătoare de funcționare ori deteriorate obligă de drept Custodele la suportarea unor despăgubiri de 50% din valoarea bunurilor, așa cum este aceasta indicată în Anexa 1 la prezentul proces verbal de custodie.

 

Pe durata lăsării în custodie, bunurile nu devin proprietatea Custodelui. Cu excepția folosirii diligente, care să nu afecteze substanța, calitatea ori proprietățile bunurilor, Custodele nu are dreptul să facă nici un act de dispoziție asupra acestora ori să permită folosirea lor de către alte persoane. Încălcarea acestei obligații dă dreptul Deponentului să solicite returnarea imediată a bunurilor, prevederile referitoare la nereturnarea sau returnarea bunurilor în stare necorespunzătoare, menționate mai sus, fiind aplicabile.

 

Deponentul, în calitate de proprietar, păstrează un drept de retenție asupra bunurilor descrise la Anexa 1 a prezentului proces verbal de custodie, în mâinile oricărui terț s-ar afla. Sancțiunile prevăzute cu titlu de penalitate, prevăzute în prezentul proces verbal de custodie, au înțelesul unor clauze penale, în interesul art. 1066 și următoarele C.Civ.